Čo je AQUA?

AQUA je medzinárodný skautský tábor so zameraním na vodný program pre skautov a skautky od veku 12 rokov.

A tento rok?

Nikto nepochybuje, že Atlantída bola a že pravdepodobne zanikla. Ale skutočne zanikla? A ak áno, prečo? Zničila ju vlastná chamtivosť a neúcta k okoliu, k prírode a k svetu ako takému? Alebo ju len vyššia moc a prírodné živly izolovali od okolitého sveta, aby sa na svojom skrytom svetadiele naučila, ako žiť v súlade a harmónii s okolím? Poď na AQUA 2023 a zobuď s nami Atlantídu!

Čaká na vás kopa skvelých a rozmanitých aktivít! Už ste s družinou videli prirodzený lužný les či splavovali vodný kanál na raftoch? Ste pripravení na výlet do Bratislavy – mesta na Dunaji? Otestujte svoje praktické zručnosti, rozviňte svoj charakter a užite si dobrý pocit z práce na komunitnom projekte!

AQUA News

Účastnícke info

Podmienky Registrácie

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok vo výške 250 € v sebe zahŕňa:

 • poplatok za ubytovanie v kempe
 • vybavenie na všetky aktivity – člny, lode, materiál na workshopy či voľnočasové aktivity…
 • ceremónie na AQUA – úvodná, záverečná, večerný program medzinárodného dňa
 • strava – od večere 24. 7. 2023 do raňajok 30. 7. 2023 vrátane tanierov a príborov
 • doprava účastníkov na všetky aktivity v rámci programu AQUA 2023

V cene nie je zahrnuté:

Podmienky pre registráciu účastníka

 • vek minimálne 12 rokov (najneskôr v deň začiatku akcie 24. 07. 2023, alebo po dohode s organizačným tímom – aqua@hkvs.sk)
 • schopnosť plávať – nemusí byť skvelý plavec, ale minimálne sa musí vedieť uržať na hladine vody
 • zaplatenie registračného poplatku

Hneď po registrácii budeme od každého účastníka mladšieho ako 18 rokov vyžadovať Súhlas zákonného zástupcu e-mailom na aqua@hkvs.sk. Na hárku sú dve kópie, ktoré je možné použiť každú pre iného účastníka (nepotrebujeme to vyplnené dvakrát za každého).
Pri nástupe na akciu budeme od každého účastníka vyžadovať Potvrdenie o bezinfekčnosti, podpísané účastníkom alebo jeho zákonným zástupcom.
Šablóny týchto dokumentov nájdete v záhlaví tejto stránky (sekcia „Dokumenty“).

Ako sa registrovať?

Patroly

Patroly pozostávajú z dospelého vedúceho patroly (patrol leadera) a z členov patroly. Ideálny počet členov patroly je 9, je však možné prihlásiť aj menšiu či väčšiu patrolu – minimálny počet sú piati účastníci, maximálny počet je jedenásť účastníkov a k tomu vedúci patroly. Registračný poplatok sa platí za patrolu ako celok.

Pokiaľ patrolu nemáš, môžeš skúsiť osloviť skautov vo svojom zbore či širšom okolí a vyskladať novú patrolu alebo nájsť nejakú, ktorá už je rozhodnutá na AQUA prísť a pridať sa k nej. Nie je možné sa registrovať ako samostatný účastník bez patroly, vždy sa musíš registrovať cez vedúceho patroly, ktorý bude za Teba zodpovedný počas celej AQUA.

IST – International Service Team

Máš 18+ a chuť získať nové zručnosti pri organizácii medzinárodnej akcie? Rád/a by si nabral/a druhý dych a oživil/a svoje skautské bytie? Nebojíš sa výziev a zodpovednosti za dôležité pozície? Tak to si na správnom mieste! Roverov a dospelých skautov radi uvítame v Medzinárodnom servis tíme!

Snažíme sa, aby AQUA bola zážitkom aj pre staffákov. Popri službe na dohodnutých blokoch im preto vždy ponúkame šancu si mnohé z aktivít vyskúšať na vlastnej koži – môžeš si siahnuť na lodné laná, okúsiť rafting na divokej vode v kanáli, zapádlovať si pri východe slnka či oddýchnuť pri workshopoch. Pridáš sa k nám?

Registrácia do naplnenia kapacity

Naši partneri

Na hudobnom večeri vystúpia

Zásady správania sa a pravidlá akcie AQUA 2023

 • Všetci na AQUA 2023 sa vzájomne rešpektujeme, bez ohľadu na náš vek, národnosť, rasu, pohlavie, vierovyznanie, sociálny status či zdravotný stav.
 • Každá skautka a každý skaut, bez ohľadu na ich individuálne osobné predpoklady, dostane rovnakú možnosť na to, aby sa mohli zúčastniť všetkých častí AQUA, pokiaľ bude zabezpečená ich osobná bezpečnosť.
 • Rešpektujeme hranice a osobný priestor ostatných účastníkov akcie. Rozumieme, že naše rôzne kultúrne aj osobné pozadie môže znamenať odlišné vnímanie toho, aké správanie je pre koho prijateľné a príjemné. Vždy preto hľadíme na to, aby druhá strana súhlasila s tým, ako spolu interagujeme, predovšetkým pokiaľ ide o akýkoľvek fyzický kontakt.
 • Dôsledne dodržiavame bezpečnostné opatrenia a pokyny stanovené organizátormi, ktoré zahŕňajú najmä (no nielen):
  • Každý musí počas celej akcie nosiť viditeľne príslušné poznávacie prvky (skautská AQUA šatka + osobná kartička + náramok).
  • Všetci dospelí prítomní na AQUA 2023 sú povinní prejsť školením Safe from Harm (Ochrana pred ublížením) a dodržiavať dané zásady.
  • V prípade spozorovania pohybu osoby bez daných poznávacích prvkov v kempe je nutné neodkladne na to upozorniť organizátorov akcie alebo člena tímu Bezpečnosť.
  • Mladiství (pod 18 rokov) členovia patrol môžu opúšťať priestor kempu len v sprievode svojho vedúceho patroly. Členovia IST sú povinní sa pred odchodom z areálu nahlásiť vedúcej IST.
  • Pokiaľ programom AQUA 2023 nie je určené inak, dodržiavame nočný kľud v čase 22:00 až 06:00.
  • Kúpanie v areáli je na vlastné riziko. Je povolené len v zátoke a len v priestore vyznačenom bójkami; mladistvým (pod 18 rokov) len pod dohľadom vedúceho patroly alebo ním poverenej dospelej osoby. Kúpanie po zotmení v zátoke nie je dovolené.
  • Súkromné plavidlá dovezené na akciu je možné používať len v zátoke a v súlade s pravidlami akcie a areálu.
  • Vstup do kanálov divokej vody aj tichého kanálu je možné len v rámci programových blokov.
  • Prístup do skladov je povolený len po vyzvaní príslušným členom tímu AQUA 2023.
  • Vstup do priestorov hotelu Divoká Voda nie je povolený, s výnimkou reštauračnej časti, pokiaľ nie je programom AQUA 2023 určené inak.
  • V areáli je zakázané vnášať, prechovávať či užívať psychotropné, návykové a halucinogénne látky a alkoholické nápoje. Nápoje ako energetické nápoje, radlery, birely a podobne sú pre mladistvých účastníkov zakázané. Vstup pod vplyvom návykových látok je zakázaný.
  • AQUA 2023 je nefajčiarske podujatie. V prípade potreby je možné využiť na fajčenie miesta na to určené, pričom minimálna veková hranica je 18 rokov.
  • Je zakázané prechovávať na akcii strelné a útočné zbrane, pyrotechniku či akékoľvek iné predmety ohrozujúce bezpečnosť. Nože s čepeľou dlhšou ako 9 cm je možné prechovávať len so súhlasom organizátorov akcie.
  • Je prísne zakázané zakladať ohne, pokiaľ program AQUA 2023 neurčuje inak, alebo vnášať do areálu akcie  prudko horľavé predmety – ako napr. plynové variče, vodné fajky, olejové lampy, lampy na tekuté palivo, či akékoľvek iné zdroje otvoreného ohňa.
  • Separujeme odpad a šetríme vodou.
  • Manipulácia s vodnými, elektrickými, plynovými a internetovými sieťami nie je povolená.
  • V prípade nálezu poškodenia na zdroji či sieti vody, plynu alebo elektriny je nutné okamžite kontaktovať organizátorov akcie.
  • V prípade spozorovania akéhokoľvek zranenia alebo zdravotnej obtiaže (fyzickej či psychickej) je nutné okamžite informovať prítomných zdravotníkov.
  • V prípade maloletých účastníkov môžu priestor na spanie zdieľať len osoby rovnakého pohlavia. Zároveň nie je dovolené, aby priestor na spanie zdieľala dospelá a mladistvá osoba. V prípade potrebných výnimiek, napríklad pri rodinných príslušníkoch, kontaktuje vopred organizátorov AQUA 2023.
  • Vstup do stanu iných osôb je možný len so súhlasom majiteľa/obyvateľa stanu.
  • Účastníkom nie je dovolené navštevovať subkemp a zóny určené pre členov medzinárodného servisného tímu (IST).
  • Výmena nášiviek, šatiek a suvenírov je možná len medzi rovesníkmi. Predaj akýchkoľvek predmetov nie je dovolený.
  • Je zakázané liezť na stromy, budovy, ploty a iné miesta, kde môže dôjsť k úrazu.
  • Je zakázané kopať jamy do zeme, pokiaľ nie je určené inak programom AQUA 2023.
  • V kempe AQUA 2023 nie je povolený pobyt domácich zvierat.
 • Dodržiavame tieto Zásady správania sa na AQUA 2023 a legislatívu Slovenskej republiky.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nevhodného chovania a činov je potrebné obrátiť sa na organizačný tím AQUA.

V prípade porušenia týchto zásad a pravidiel majú organizátori právo na vylúčenie účastníka z akcie.

Podmienky účasti a GDPR

Tento dokument špecifikuje podmienky účasti a administráciu a súhlas s nakladaním s osobnými údajmi (ďalej „dokument“) účastníkov akcie AQUA 2023 (ďalej „akcia“).
Registráciou na akciu účastníci alebo ich zákonní zástupcovia vyjadrujú súhlas s týmto dokumentom. V prípade porušenia podmienok v tomto dokumente môže byť účastník vylúčený z podujatia bez náhrady nákladov.

Všeobecné podmienky

Organizátorom AQUA 2023 je Slovenský skauting, o.z. so sídlom v Bratislave, Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava (ďalej „SLSK“); Hlavný kapitanát vodných skautov (ďalej „organizátori“). SLSK môže byť kontaktovaný e-mailom: ustredie@skauting.sk alebo telefonicky: +421 2 446 40 154. Organizátori akcie môžu byť kontaktovaní e-mailom: aqua@hkvs.sk, telefonicky +421 904 891 025.

V priebehu celej akcie je potrebné dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a pokyny a nariadenia SLSK a organizátorov. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá správania v kempe, ktoré budú zverejnené na mieste akcie.

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu týchto podmienok, pokiaľ dôjde k významným zmenám pri organizácii akcie.

Prihlasovanie na akciu

Účastníkom akcie je každá osoba registrovaná prostredníctvom registračného formuláru akcie. Sú tri typy účastníkov:

 • člen medzinárodného servisného tímu (IST) – dospelý (18+ rokov) dobrovoľník
 • vedúci patroly (PL) – dospelá osoba (18+ rokov) zodpovedná za svoju patrolu
 • člen patroly – osoba registrovaná v patrole vedenej PL

Členovia IST sa registrujú cez registračný formulár samostatne.

Členovia patroly sa registrujú prostredníctvom svojho patrol leadra, cez tento formulár, pričom spolu vytvárajú patrolu, čítajúcu 6 až 12 členov (5-11 účastníkov a 1 patrol leader). Členovia patroly musia mať aspoň 12 rokov (najneskôr v prvý deň akcie), pokiaľ sa nedohodnú inak s organizátormi akcie. Účastníci mladší ako 18 rokov (narodení po 24. 7. 2005) musia k registrácii doložiť súhlas rodiča/zákonného zástupcu s účasťou na akcii. Formulár súhlasu je na stiahnutie tu. Patrol leader sa stará o svoju patrolu a je zodpovedný za správanie, bezpečnosť a zdar členov svojej patroly.

Všetci účastníci v patrolách musia vedieť plávať, členovia IST môžu byť alokovaní na pozíciu, ktorá schopnosť plávať nevyžaduje.

Všetci účastníci musia byť registrovaní členovia svojej národnej skautskej organizácie (NSO), začlenej pod WOSM alebo WAGGGS. Každá NSO akceptuje, že má plnú zodpovednosť za svojich členov, ktorí sa zúčastnia AQUA 2023 a že prihlásení PL a IST sú schopní plniť svoje povinnosti na akcii. 

Výnimka z týchto podmienok môže byť udelená v špecifických prípadoch organizátormi akcie.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je stanovený na 250 € pre účastníka v patrole, 120 € pre člena IST. Patroly platia poplatok súhrnne za všetkých členov patroly, členovia IST platia samostatne. Všetky poplatky sú zasielané na účet SLSK a musia byť doručené do dátumu určeného organizátormi.

Účastnícky poplatok zahŕňa miesto na stanovanie v kempe a poplatky s tým spojené, program AQUA 2023 vrátane s všetkého vybavenia a dopravy s ním súvislými a stravu od večere 24. 7. 2023 do raňajok 30. 7. 2023 vrátane tanierov a príborov.

Poplatok nezahŕňa úrazové ani zdravotné poistenie (všetci skauti registrovaní pod SLSK majú v rámci ročného registračného poplatku uzatvorené úrazové poistenie). Pre účastníkov odporúčame uzatvorenie vhodného doplnkového poistenia po trvanie celej AQUA 2023. 

Poplatok ďalej nezahŕňa predmety osobnej potreby (napr. potreby na spanie (stan, karimatka, spacák…) alebo osobnú hygienu) ani dopravu na miesto konania akcie a z neho mimo programových blokov.

Storno podmienky

Po zaplatení účastníckeho poplatku je registrácia záväzná a akékoľvek zmeny podliehajú týmto storno podmienkam.

Organizátori si vyhradzujú právo na zrušenie celej AQUA 2023 v prípade, že nastanú závažné nepredvídateľné okolnosti, ktoré by absolútne bránili konaniu AQUA 2023 alebo by kvôli nim konanie AQUA 2023 predstavovalo vážne zdravotné, bezpečnostné, finančné či právne riziká. Takými okolnosťami môžu byť najmä živelné katastrofy, občianske nepokoje, značný nárast rizík v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19 či prijatie takých opatrení príslušnými orgánmi, ktoré by bránili konaniu AQUA 2023.

V prípade zrušenia akcie organizátormi bude účastníkom vrátený účastnícky poplatok vo výške pomerného podielu zostatku rozpočtu po uhradení všetkých nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a/alebo zrušením podujatia.

V prípade porušenia podmienok účasti v tomto dokumente zo strany účastníka nemá účastník právo na vrátenie účastníckeho poplatku.

V prípade zrušenia svojej účasti na akcii do 31. 5. 2023 má účastník právo na vrátenie registračného poplatku vo výške:
a) účastník v patrole 78 % zo zaplatenej sumy;
b) člen IST 50 % zo zaplatenej sumy. 

Pri zrušení účasti po 1. 6. 2023 účastník nemá nárok na vrátenie registračného poplatku.

V prípade zrušenia účasti člena patroly musí zostávajúca patrola spĺňať potrebný počet členov (minimálne 5 + patrol leader).

Je možné nájsť za seba náhradníka a previesť naňho svoju platbu. S takouto náhradou musí v prípade zmeny člena v patrole súhlasiť dotknutý vedúci patroly a náhradník svojou registráciou akceptuje podmienky v tomto dokumente. Ak chcete zmeniť účastníkov v patrole, kontaktujte nás mailom.

V prípade, že sa účastník nezúčastní akcie zo závažných zdravotných dôvodov, môže mu byť vrátených maximálne 20 % zo zaplateného účastníckeho poplatku. Vrátenie poplatku je podmienené doručením lekárskej správy do 30. 7. 2023 na e-mail aqua@hkvs.sk.

Spracovanie osobných dát

Svojou registráciou na akciu účastníci alebo ich zákonní zástupcovia dobrovoľne súhlasia so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Spracovateľom zbieraných osobných dát je SLSK. Informácie o narábaní s osobnými údajmi v Slovenskom skautingu nájdete tu.

Osobné údaje zbierané prostredníctvom registračného formuláru akcie budú spracované na základe súhlasu dotknutej osoby, podľa § 13, článku (1), odstavca a), Zákona 18/2018 Z. z. SR.

Zozbierané osobné údaje budú spracované za účelom komunikácie, administrácie a koordinácie akcie. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym spoločnostiam, službám či osobám tretích strán.

Registráciou na akciu účastníci alebo ich zákonní zástupcovia súhlasia s vytváraním a spracovaním fotografií či audiovizuálneho záznamu účastníka počas akcie a s použitím vytvorených materiálov na propagačné účely SLSK.

Účastníci môžu svoj súhlas s týmto dokumentom stiahnuť kontaktovaním organizátorov akcie. Stiahnutie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných dát, ktoré bolo uskutočnené pred stiahnutím súhlasu.

Účastnici majú právo na prístup ku svojim zbieraným osobným údajom, majú právo ich opraviť, vymazať, preniesť či obmedziť spracovanie. Úplne znenie práv ohľadom spracovnia osobných údajov je možné nájsť na webe https://gdpr-info.eu/ alebo v Zákone č. 18/2018 Z. z. SR.

Attachments

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close